Sınav Evi KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

 

KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

(ANAYASA- MAHALLİ İDARELER

 KAMU YÖNETİMİ- DEVLET TEŞKİLATI)

(15 Soru Çıkacak)

 

*Kanuni hâkim güvencesi→başka mercilere çıkarılmama, iş ve işlemlerde sadece kanuna tabi olma

*Siyasi hak ödev→18 yaşında seçme hakkı

*Sendika→sosyal haktır

*YAŞ, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarından dolayı hiçbir merciiye itiraz edilemez.

*TBMM→ 1 Ekimde toplanır.

*TBMM Başkanlık Divanı→İdari amirler, meclis bşk, başkan vekilleri

*TBMM Başkanlık Divanında başbakan yok

*TBMM Başkanlık seçimlerinde 4.turda en fazla oyu alan başkan

*Gensoru verilmesi için→ 20 milletvekili imza

*Cumhurbaşkanının TBMM dışından olması için 110 milletvekili teklif

*Cumhurbaşkanı MGK`yı toplantıya çağıramaz.

*Cumhurbaşkanı yoksa başbakan MGK başkanı

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetle suçlanabilir. 1/3 milletvekili imzası ile

*Seçim öncesi→ Adalet, Ulaştırma, İçişleri Bakanları çekilir.

*İllerin idaresi→yetki genişliği esasına dayanılarak yönetilir.

*Uyarma ve kınama cezaları→kanun denetimi dışında

*Kanunların şekil iptali davası→Anayasa mahkemesine 10 gün içinde müracaat

*60 gün içinde kanunun iptali davası

*Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına itiraz edilemez.

*Ön rapor→ Bazı idari tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunda hazırlanır

*Soruşturma Basamakları→soruşturma emri, şikâyetçiye ait ifade, tanıkların ifadesi, değerlendirme

*İhzarla getirilen sanığın sorgulaması→24 saat içinde

*İdari rapor→fiillerin tamamının disiplin boyutunda olması

*ilköğretim müfettişi→sanat, bilim, teknik alanlarında bilirkişi ister ama eğitim alanında isteyemez.

*Disiplin cezası alan memurun 1.derecede etkilendiği alan→memuriyet statüsü

*MEB merkez teşkilatında görevli kişilerin soruşturma iznini müsteşar verir.

*inceleme ve soruşturmada→maddi delillere öncelik

*Sanık→isterse ifade vermez, imzadan imtina edebilir, kimlik bilgilerini doğru verir, statü yerine göre ifade yeri seçebilir.

*Başka bakanlıkların müfettişleri de gerekiyorsa başbakanlığa bilgi verilir.

*Sanık bulunduğu yerde ifade veriyorsa→istinabe denir.

*Adalet Mahkemeleri→özel hukuk ve ceza hukukundan doğan uyuşmazlıklar

*Kişilerle idare arasında, idare hukukundan doğan uyuşmazlıklar→Danıştay, Bölge İdare Mahk.İdare Mahk., Vergi Mhk.

*Askeri kişiler ile askeri yerler arası→Askeri Yüksek İdare Mahk.

*Askerlerin askeri suçtan doğan davaları→Askeri Mahk.

*Seçimlerde uyuşmazlıklar→Yüksek Seçim Kurulu

*Sayman hesaplarının yargılanması→Sayıştay

*Adli, idari, askeri yargı yerleri arasındakilere→Uyuşmazlık Mahk.

*Yasalar, iç tüzükler→Anayasa Mahk.

*Yüksek Mahkemeler→

                Anayasa M., Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mhk.,Uyuşmazlık Mahk., Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu

*İdari davalarda izlenecek yollar→itiraz, temyiz yolu, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi

 

*****************

 

*Üniversite idari baş→genel sekreter

*Belediye için→2001 nüfus

*İçişleri Bak.→Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırır

*Kamu İktisadi Teşekkülleri→Bakanlar Kurulu tarafından kurulur

*Köy kurma yetkisi→İçişleri Bak.

*İl ve ilçe kurma→kanunla TBMM

*Bakanlar Kurulu mali yılbaşından önce bütçe tahmin raporunu→TBMM`ye 75 gün önce

*Belediye başkanlığı→Danıştayın kararı ile düşer

 

 

*****************

 

*T.C.devleti organları→ yasama, yürütme, yargı

*TBMM550 milletvekili

*T.C. İdari yapı→Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bakanlıklar ve yardımcı kuruluşlar(Danıştay, Sayıştay, DPT; MGK)

* Yargıtay ve belediye yardımcı kuruluşlardan değil

*Cumhurbaşkanı 3. turda seçilir.

*Cumhurbaşkanı vekili→TBMM Başkanı

*Devlet Denetleme Kurulu denetimine tabi olanlar→Emniyet Gen.Müd, Sendikalar, Adalet Bakanlığı,--------Mahkemeler tabi değil

*1 Bakanlıkta en fazla 30 müşavir

*Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM`ye karşı Bakanlar Kurulu sorumlu

*Merkezi idarenin taşrayı denetleme yetkisi→hiyerarşi

*Teftiş Kurulu→müsteşardan emir almaz.

*Bakanlıkta 1 müsteşar, 30 müşavir, 7 müsteşar yard

*Bakanlıkta daire başkanlığı kurulması için→en az 3 şube müdürü

*İl İdare Kurulu→vali veya muavini, hukuk işleri müd., defterdar, milli eğitim müd., bayındırlık müd.,sağlık ve sosyal yard.müd.,tarım köy işleri müdürü

* İlçe İdare Kurulu→kaymakam, yazı işleri müd, mal müd,

*İl ve ilçelerin kuruluşlarını kurma, değiştirme yetkisi→Bakanlar kurulu

 

*Sıkıyönetim→savaş, şiddet, ayaklanmada

*Bakanlıklar kanunla kaldırılır ve kurulur

*Anayasa mahkemesinin bütün iptal kararlarının gerekçeli olma zorunluluğu yoktur.

*Anayasa mahkemesi üyeleri→Cumhurbaşkanı atar

*Bilimsel yönetim kurucusu→Frederix Taylor

*Adaylıkta başarısız olanlar 3 yıl sonra memur olmak için başvuru yapar

*Parafiskal Gelirler→SSK, Emekli Sandığı, Ticaret Odası aidatları

*Memurun Muhakemat Kanunu→4483

*Mahalli İdareler→İl özel idaresi, belediye, köy

*Anayasa>Kanun>Tüzük>Yönetmelik>Yönerge>Genelge

*Kanun→TBMM

   Tüzük→Bakanlar Kurulu

  Yönetmelik+Yönerge+Genelge→İlgili bakanlık+valilik+kurum

*Kanun tasarısını →Bakanlar Kurulu

*Kanun teklifi→milletvekili

*Tüzük→Bakanlar Kurulu çıkarır, Danıştayın incelemesinden geçer, asli şeklini alır.

*Yönetmelikler→Başbakanlık, bakanlık, kamu tüzel kişilikleri çıkarır. Kanun ve tüzükleri açıklamak için.

 

*Komutan→Gen. Kurmay Bşk.

*Gen. Kurmay Bşk→Başbakana karşı sorumlu

*Sosyal devlet→Herkese eşit fırsat

*A demirbaş→esas eşyalar

  B demirbaş→ders araçları

  C demirbaş→kitaplık

*Yönetim Süreçleri→Karar, planlama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, değerlendirme

*Eşgüdüm→Koordinasyon, birimler arası iletişim

*Max WeberYönetimde bürokrasi şart

*10 kesintisiz görevine gelmeyen müstafi

*Mazeret izni→10 gün

*Yetersiz memur tebliğinden→30 gün içinde itiraz eder, itiraz sonucu 2 ay içinde

*Yargı hizmetlerinde→Harç alınır

*Kaymakamın yargılanmasına il idare kurulu karar verir

*İlçe idare şube başkanı→kaymakama sorumlu

*İlçe idare kurulu→Yazı işleri müd, sağlık ocağı hek., ilçe MEM

*Bayındırlık müd.ilçe idarede yok

*Tüzel kişilik→Köy, ilçe, il

*Mahalle tüzel kişi değil

*Bilimsel yönetim→İşçi ve işverenin refahını korur.

*Yetki→Yalnızca üstten emir örgütü

*Yerel yönetim birimi→Köy, belediye, il özel idaresi

*Bucak yerel yönetim birimi değil

*İl özel idaresi bütçesi→İçişleri bakanlığı

*5816→Atatürk aleyhine işlenen suçlar→Memurluktan men

*Yetki genişliği→Taşradaki yetkili kendi karar alır, uygular

*82 Anayasasında→Hıyaneti Vataniye yok

*Kanun hükmünde kararname→Bakanlar Kurulu

*İl İdare Kurulu→Defterdar, MEM,Bayındırlık müd., sağlık müd.

*Tabip ve emniyet müdürü il idare kurulunda yok.

*İl disiplin kurulunda →sağlık müd var

*Kınama ve uyarma cezası→5 yıl sonra silinir, diğerleri 10 yıl sonra

*Kınama için idari mahkemeye başvuru yok, ancak üst disiplin amirine itiraz.

*Türk Milli Eğitimin AmaçlarıMilli Eğitim Temel Kanunu`nda

*Milli Eğitimin amaçları→Okulun Amaçları→Dersin amaçları→Konunun amaçları

*Devlet Denetleme Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

*Marry Parker Follett→Örgütler insandır

*Gensoru→Hükümet veya bakanın denetim aracı, görevden uzaklaştırma

*Meclis soruşturması→başbakan+bakan cezai sorumluluklar için denetim aracı

*Soru→Bakanlar kurulunun cevaplandırması için

*TBMM Denetim Araçları→soru, genel görüşme, meclis araştırması, gensoru, meclis soruşturması

*Cumhurbaşkanının yasama görevi; TBMM açılış konuşması, Kanunları yayımlama, TBMM yi toplantıya çağırma

 

*Cumhurbaşkanının yürütme görevi; Başbakanı ve bakanları atama, Rektör, devlet denetleme kurulu üyelerini seçmek

*Cumhurbaşkanının yargı görevi, anayasa, Danıştay, yargıtaydaki ilgili üyeleri seçme

*Bütçe yasa tasarısı komisyonda→20 gün

*Bütçe komisyonu→40 üye

*Bütçe genel kurulda→20 gün

*Tevbih cezası→Verilen emirleri zamanında yerine getirmeme sonucu

*Kasıtlı yerine getirmeme→Kınama

*1984→İlk Büyükşehir belediye uygulaması

*Memurluk alımında→ Liyakat+sınıflandırma+kariyer+kadro

*İdari yargı başvuru süresi→60 gün

*Soruşturma iznine itiraz→10 gün

*Soruşturma izni verilmesi→30 gün

*Z Teorisi→Eğitimde kalite, ekonomik sermaye gelişimi

*Haritalar→B demirbaş defterinde

*Yürütme görevi→Bakanlar Kurulu+Cumhurbaşkanı

*1982 Anayasası→Cumhurbaşkanına geniş yetki vermiş

*Yönetici becerileri→iletişim, teknik, kavramsal beceri

*Yöneticide bilimsel beceri yok

*Yürütmenin durdurulması kararı→30 gün içinde uygulanır

*Yasa yerine tüzük geçerse→görev gaspı

*Yönetim planlama basamakları→Hedef genişletilmesi, strateji belirleme, yönlendirme

*Karar ve yürütme bir grupta ise→Komite örgütleri

*82 Anayasası→Cumhuriyet, İstiklal marşı, Ankara değişmez

*Sıkıyönetim tabii afetlerde ilan edilmez.

*Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet fiillerinden meclise karşı sorumlu

*Sosyal devlet→Temel haklara güvence

*Lise mezunu→13.dereceden başlar

*Devir teslim etmeden görevini bırakan 3 yıl memur olamaz.

*Devlet memuru amirin izni olmadan basına açıklama yapamaz.

*Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi cezası alan→vali, büyükelçi, müstear, müsteşar yard.olamaz

*Genellik ilkesi→Gelir ve giderler bütçede gayrisafi olarak yer alır

*Klasik yönetim→Liderlik üstten aşağı, üretim bireysel, yetkide kurallar ve yaptırımlar var, informal grup yok

*Atatürk ilkeleri →1937 yılında anayasada

*Norm resmi gazetede yayımlandı, iptali için 60 gün içinde Anayasa mahkemesine

*TBMM→550 milletvekili

*Bakanlar kurulu istifa eder, cumhurbaşkanı meclis seçimlerini öyle yeniler.

*Bütçeler yasa ile hukuki yapıya sahip

*Vergi→Kamu ekonomisine hukuki cebir şeklinde alınır

*Resim→Yerel yönetimlerin gelir kaynağı, belirli bir hakkın elde edilmesi için ödenir, karşılıklı veya karşılıksız alınır, hizmet karşılığında alınmaz.

*Okul yönetimi→Öğrenci işleri+personel işleri+eğitim işleri ile ilgilenir.

*Okul yönetimi rehberlik merkezi işleri yapmaz.

*Memurluktan çıkarmak için→Suç tarihinden 6 ay içinde

 


Bu haber 5583 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

 

1-) Bilgi Yarışması   15/09/2011 - 15:34 admin
2-) Müdür Yardımcılığı Sınavı Test Soruları   10/09/2011 - 01:07 admin
3-) Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Sayfası   26/08/2011 - 14:59 admin
4-) 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU   07/08/2011 - 15:23 admin
5-) ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ   07/08/2011 - 15:23 admin
6-) İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ   07/08/2011 - 15:22 admin
7-) KAMU YÖNETİMİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER   07/08/2011 - 15:21 admin
8-) İNKILÂP TARİHİ VE ULUSAL GÜVENLİK   07/08/2011 - 15:20 admin
9-) MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI   10/09/2011 - 01:08 admin
10-) Bakış Açısı ile ilgili Hikayeler   06/08/2011 - 14:38 admin
11-) Bilişim Teknolojileri Temelleri Sunusu   07/04/2011 - 23:51 admin
12-) 2011 YGS SORULARI VE CEVAPLARI   31/03/2011 - 23:45 admin
13-) Başarısızlıklarınız Üzerinde Düşünün   31/03/2011 - 23:35 admin
14-) Çocukların resimlerindeki renk ve çizgilerin anlamı   20/03/2011 - 17:11 admin
15-) Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri   17/03/2011 - 20:49 admin
16-) Müdürlük Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri   17/03/2011 - 20:49 admin
17-) 2011 Yılı Müdür Yardımcılığı Başvuru Şartları   10/09/2011 - 01:08 admin
18-) 2011 Yılı Müdür Yardımcılığı Kılavuzu Yayımlandı.   10/09/2011 - 01:07 admin
19-) MEB, yeni müdür ve müdür yardımcılığı sınav tarihini belirledi   17/03/2011 - 20:34 admin
20-) YGS Sınavına nerede gireceğini öğrenmek için tıkla   08/03/2011 - 11:35 admin
 
Page Ranking Tool